วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกรและองค์กรการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๒.สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

๓. บูรณาการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด สู่แผนแม่บทระดับชาติ

๔. จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรองค์กรเกษตรกร

และใช้กำหนดนโยบายของรัฐ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุน ค้นคว้า และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมงนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา

รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาสภาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืนเพื่อ เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และยุวเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการแปรรูป การตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างสมดุล มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนายางพาราพืชเศรษฐกิจให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง

Share This: