ยิื่นหนังสือเรื่อง ราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ

วันที่  26  ตุลาคม  2561  สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าร่วมยิื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรื่อง ราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ ในการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ุสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหา ราคาปาล์มตกต่ำ  โดยมีนายณัฏฐพร  สินไชย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายนิวัฒน์  ซุ่นสั้น  สมาชิก […]

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2018

วันที่  12 – 13  กุมภาพันธ์  2561  นายณัฏฐพร  สินไชย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายขำ  นุชิตศิริภัทรา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  และนายวิวัฒน์  ฮ่างเต็ก  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  เข้าร่วมกิจกรรมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2018  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  และเผยแ […]

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจัดโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการเกษตรแก่นักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่  28  สิงหาคม  2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจัดโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการเกษตรแก่นักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2/2560  โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรช จินดาวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การสหกรณ […]

Read more