จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓📢

“จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓📢 Share This:

Read more

“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 30 ม.ค.- 5 ก.พ.63)”

“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 30 ม.ค.- 5 ก.พ.63)” Share This:

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง:ขอฝนหลวง…เพื่อพี่น้องเกษตรกร อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง:ขอฝนหลวง…เพื่อพี่น้องเกษตรกร อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”   Share This:

Read more

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ, และวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ำร้อน เข้าร่วมอบรมการปลูก Cannabis medical grade ในรูปแบบเกษตร 4.0:สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

  Share This:

Read more

สภาเกษตรกจังหวัดตรัง ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (นายสมคิด สังขมณี) เข้าร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หน่วยบริการเคลื่ […]

Read more

นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ…

  วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง) ให้เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ […]

Read more

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 นายณัฏฐพร สินไชย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 1 เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายบรรยงศักดิ์ ทองปาน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 2 สมาชิกสภาเก […]

Read more
1 2