ประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  14  มกราคม  2561 นายพร  เมียนโอ  ประธานคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่ 1/2562  ณ  โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องผลติดตามความ […]

Read more

เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่  21 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีในโครงการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อนำบริการของรัฐ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และภาคเอกชน ไปให้บ […]

Read more

เข้าหารือกับผู้นำกลุ่มรวบรวมนำ้ยางสด ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันที่  26  มีนาคม  2561 สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าหารือกับผู้นำกลุ่มรวบรวมนำ้ยางสด  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   เพื่อหาแนวทางพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพและแนวทางการปฏิบัติ   โดยมีนายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  และนางสาวปรัศนีย์  รัตนพงศ์มณี  นักวิชาการเ […]

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนายางพาราจังหวัดตรังทั้งระบบ

วันที่  4  ธันวาคม  2560  สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนายางพาราจังหวัดตรังทั้งระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาราคายางตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมกันหาทางออก พร้อมทั้งแสดงข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนายางพาราขอ […]

Read more

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2560

วันที่  29  พฤศจิกายน  2560  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 6/2560   เพื่อแจ้งเรื่องผลการปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรจังหวัดตรัง  เรื่อง แผนปฏิบัติการประชุมของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561  เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวาย […]

Read more

วันที่  28  พฤศจิกายน  2560  ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ  ครั้งที่ 3/2560  เพื่อแจ้งเรื่องผลการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปี 2560  ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อภาครัฐ  การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร  ทายาทเกษตรกร  โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  โคร […]

Read more

เกษตรกรตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประสานนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

วันที่  16  ตุลาคม  2560  เกษตรกรตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ประสานนายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  และมีนางสาวปรัศนีย์  รัตนพงศ์มณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานสภ […]

Read more

วันที่ 14  กันยายน  2560  ประชุมองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อติดตามผลการเนินงานและจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้ามุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มไม้กวาดและเครื่องจักสาน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายสมบูรณ์ กิ่งเกาะยาว  ผู้ใหญ่บ้าน […]

Read more

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ปี 2559

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล จำนวน 39 ตำบล ซึ่งผู้เข้าประชุม จำนวน 146 คน  และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 82 คน  รวมทั้งหมด 228 คน 1.2 เนื้อหาในการประชุม  ประกอบด้วย 1.2.1 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ      1.2.2 รับฟังปัญหาความต้องการแนวทางพัฒนาด้านเกษตรกรรม  ระดั […]

Read more

กระทรวงเกษตรฯ แนะแต่ละจังหวัด เข้มงวดตามมาตรฐานควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

กระทรวงเกษตรฯ แนะแต่ละจังหวัด เข้มงวดตามมาตรฐานควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก         นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้มีรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง ในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2559 พบ […]

Read more
1 2 3