โครงการขยายผลเกษตรกรต้นแบบสู่สถานศึกษา

                       วันที่ 22  มีนาคม 2559 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายบรรยงศักดิ์ ทองปาน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 2 นายปรีชา ขาวดี สมาชิกสภาฯ อ.ปะเหลียน และนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ ลงพื้นที่ ม.14 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน […]

Read more

กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติและแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง

กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2559 1. กิจกรรมประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ    1.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร    1.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร    1.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน    1.4 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสวั […]

Read more

การจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับภาคี ต.อ่าวตง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 เข้าร่วมการจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับภาคี ต.อ่าวตง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวตง ม.1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง Share This:

Read more

ประชุมการเลี้ยงผึ้งโพรง. เพื่อสร้างรายได้เสริมอย่างงดงามแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ร่วมการประชุมการเลี้ยงผึ้งโพรง. เพื่อสร้างรายได้เสริมอย่างงดงามแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง Share This:

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2559

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 ศึกษาดูงาน  ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด จังหวัดชุมพร    วันที่  14  มกราคม 2559  ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดตาก ณ กลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงโ […]

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจะเข้ายื่นหนังสือต่อ ผวจ.ตรัง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2559  วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ  ห้องประชุมสภาฯ เนื่องจากวิกฤติยางพาราตกต่ำ  โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจและได้สัมภาษณ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เกี่ยวกับความคิดเห็นด้านราคายางพาราในปัจจุบัน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง สรุปมติที่ประชุม   Share […]

Read more

กิจกรรมโครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน

กิจกรรมโครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน มาตรา 38 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กำหนดให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด Share This:

Read more

กิจกรรมโครงการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตร

กิจกรรมโครงการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายทุกตำบลในจังหวัดตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 และการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติค […]

Read more

โครงการสร้างทายาทเกษตรกร 2558

โครงการสร้างทายาทเกษตรกร การทำการเกษตรในปัจจุบัน ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ รุ่นสูงวัย เนื่องจากบุตรหลานรุ่นใหม่ ๆ จะเข้าสู่ชุมชนเมืองมากขึ้น Share This:

Read more

โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้จัด โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ Share This:

Read more
1 2