ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ อำเภอนาโยง

        วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ  จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอนาโยง  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาโย […]

Read more

เข้าพบพาณิชย์จังหวัดตรัง เพื่อขอทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการจดทะเบียนพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันพุธที่  12  ธันวาคม  2561  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวชัญญานุช  เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ  พาณิชย์จังหวัดตรัง  เพื่อขอทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการจดทะเบียนพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศา […]

Read more

การบริหารจัดการน้ำตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง

วันที่ 11  ธันวาคม  2561  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักวานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวปรัศนีย์ รัตนพงศ์มณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเส้นทางน้ำเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ณ  ตำบลนาข้าวเสีย  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ […]

Read more

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ อำเภอปะเหลียน

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอปะเหลียน  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียนจำกัด  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษ […]

Read more

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ  ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอสิเกา ณ ที่ว่าการอำเภอสิเกา  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำ […]

Read more

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่  5  ธันวาคม  2561  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรี […]

Read more

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตรัง

วันอังคารที่  4  ธันวาคม  2561  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้อ […]

Read more

ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่  3  ธันวาคม  2561   นายธวัชชัย  ฤทธิ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ประชุมพนักงานสำนักงานฯ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อมอบหมายงานตามแผนการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ […]

Read more

รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกสหกรณ์ในการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา

วันจันทร์ที่   3  ธันวาคม  2561  เวลา  13.30 น.   นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่  ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ จำกัด  ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เพื่อบรรยายผลการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรจังหวัดตรังในปี 2561 และการรับฟังความคิดเห็นแลก […]

Read more

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2561

วันศุกร์ที่  30 พฤศจิกายน  2561  สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ตำบลบางรัก  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  โดยมีนายสมคิด  สังขมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาเกษ […]

Read more
1 2 3 56