“วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง” ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง)

ในวันพฤหัสบดที่ 9  มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง, นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงาน  ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับ […]

Read more

“วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง” ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง)

ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงาน  ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบ […]

Read more

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

  “วันที่ 10 มกราคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ 14 บ้านสันติราษฎร์บำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง” Share This:

Read more

เกษตรกร เข้ามาร้องทุกข์ต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

“วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 12.10 น. เกษตรกร เข้ามาร้องทุกข์ต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจ.ตรัง โดยมีหัวหน้าสำนักงานฯ (นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง) และ นายสหัส ช่วยออก ประธานคณะทำงานด้านองค์กรฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” Share This:

Read more

ประชุมคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563

“วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสหัส ช่วยออก ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน 2563”   Share This:

Read more

เข้าคาราวะอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

วันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าคาราวะอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  โดยมีนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรั […]

Read more

ประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562

วันที่  27  ธันวาคม  2562 นายพร  เมียนโอ  ประธานคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562  โดยมีนายปรีชา  ขาวดี […]

Read more

ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562

วันที่  27  ธันวาคม  2562 นายณัฏฐพร สินไชย ประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562  โดยมีนายเที่ยง ชุมอักษร รองประธานคณะทำงานฯ คณะทำงานฯ และนายประจักษ์  หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ผู้ช่วยเลขานุการ […]

Read more

ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562

วันที่  25  ธันวาคม  2562 นายณัฏฐพร  สินไชย  ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562  โดยมีนายเที่ยง ชุมอักษร รองประธานคณะทำงานฯ คณะทำงานฯ และนายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเ […]

Read more
1 2 3 63