เข้าร่วมโครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หร […]

Read more

หารือการกระจายสินค้าชุมชน รูปแบบการจำหน่ายแลกเปลี่ยน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าประพันธ์พืชผลและโรงสีข้าว ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าประพันธ์พืชผลและโรงสีข้าว ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เพื่อหารือการกระจายสินค้าชุมชน รูปแบบการจำ […]

Read more

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สินค้าคุณภาพจังหวัดตรัง…จากเกษตรกรสู่บ้านท่าน (สนับสนุนโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง)

#ฝากเพจสินค้าเกษตร #วิสาหกิจชุมชน #กลุ่มเกษตรกร ร่วมกันสนับสนุนสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรายย่อยด้านล่างได้เลยนะค่ะ” #ร่วมฟันฝ่าวิกฤติสถานการณ์COVID-19 #ฝากเพจสินค้าเกษตร #วิสาหกิจชุมชน #กลุ่มเกษตรกร #สนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลภายใต้กา […]

Read more

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายวาทิน เอียดนุ่น นักวิเคราะห์นดยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโย […]

Read more

ร่วมประสานงานขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการพิจารณาขั้นตอนดำเนินการ วิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

วันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประสานงานหน่วยงาน เกษตรจังหวัดตรัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และ […]

Read more

ร่วมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ไว้ใช้ในตำบลและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการบริหาร […]

Read more

ส่งมอบแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลช่องให้ปลัด อบต.ช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติมอรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ส่งมอบแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลช่องให้ นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง ปลัดองค์การบ […]

Read more

เยี่ยมแปลง โคก หนอง นา โมเดล ณ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 13 เมษายน 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เยี่ยมแปลง โคก หนอง นา โมเดล ของนายมานิตย์ วงษ์สุรีย์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ณ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหว […]

Read more

“วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ในไตรมาสที่ 2”

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐพร สินไชย ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ในไตรมาสที่ 2″ Share This:

Read more

“เกษตรกรเข้ามาปรึกษาหารือการสำรวจเป้าหมายโครงการ “เกษตรกรภาคใต้ เลี้ยงแพะ แกะ ร่วมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน

“วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เกษตรกรเข้ามาปรึกษาหารือการสำรวจเป้าหมายโครงการ “เกษตรกรภาคใต้ เลี้ยงแพะ แกะ ร่วมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวั […]

Read more
1 2 3 66