จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนเกษตรกร […]

Read more

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว ตำบท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายประจักษ์  หนูหมาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ […]

Read more

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายเที่ยง ชุมอักษร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนเกษตรก […]

Read more

เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วันที่  24  มกราคม  2562 นายพร เมียนโอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายศรัทธาเทพ กาหยี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายเที่ยง ชุมอักษร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวปรัศนีย์ รัตนพงศ์มณี และนางสาว […]

Read more

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  23  มกราคม  2562 นายสมคิด  สังขมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายณัฏฐพร  สินไชย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 1  นายบรรยงศักดิ์  ทองปาน  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 2  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรังระดับอำเภอ  นายธวัชชัย  ฤกษ […]

Read more

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 21 มกราคม 2562            นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัว […]

Read more

ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  21  มกราคม  2562 นายณัฏฐพร  สินไชย  ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์สภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร  เพื่ […]

Read more

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัด […]

Read more

ประชุมคณะทำงานด้านประมง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  17  มกราคม  2562 นายปรีชา  ขาวดี  ประธานคณะทำงานด้านประมง  ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านประมง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อแจ้งเรื่อง สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองประมงไทย  เรื่องสรุปความช่วยเหลือผุ้ประสบภัย &#82 […]

Read more
1 2 3 59