ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมจิตติพลังศรี วัดเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 การดำเนินงาน เรื่องด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านความมั่นคงและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกิจกรรมสำคัญของจังหวัดตรัง เดือนสิงหาคม 2563 และเรื่องอื่นๆ

Share This: