ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ปี 2559

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล จำนวน 39 ตำบล

ซึ่งผู้เข้าประชุม จำนวน 146 คน  และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 82 คน  รวมทั้งหมด 228 คน

1.2 เนื้อหาในการประชุม  ประกอบด้วย

1.2.1 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ

     1.2.2 รับฟังปัญหาความต้องการแนวทางพัฒนาด้านเกษตรกรรม  ระดับอำเภอ

     1.2.3 กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2559

  1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
  2. โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร
  3. กิจกรรมประสานงานโครงการตามนโยบายรัฐ

– กิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

– กิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

– กิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

– กิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม

– สร้างทายาทเกษตรกร

  1. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องประจำปี 2558

– สร้างทายาทเกษตรกร

– รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

– สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ

– การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร- การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด

  1. สำรวจข้อมูลด้านต่างๆในระดับตำบล

– การสำรวจโครงการ 1 อำเภอ 1 ชุมชน ปลอดหนี้สินนอกระบบ 

– การสำรวจความต้องการอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรง

– การสำรวจจุดรับซื้อน้ำยางสด 

– การสำรวจลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน

   – การสำรวจความต้องการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในที่สาธารณะ

 

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังระดับตำบล

1 2ส.ค.59 ปปช.2.4

Share This: