วันที่  28  พฤศจิกายน  2560  ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ  ครั้งที่ 3/2560  เพื่อแจ้งเรื่องผลการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปี 2560  ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อภาครัฐ  การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร  ทายาทเกษตรกร  โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  โครงการนำร่องแปลงใหญ่ยางพารา  ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  เพื่อพิจารณา

Share This: