วันที่ 14  กันยายน  2560  ประชุมองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อติดตามผลการเนินงานและจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้ามุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มไม้กวาดและเครื่องจักสาน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายสมบูรณ์ กิ่งเกาะยาว  ผู้ใหญ่บ้านไม้ฝาด  นายอะหลี มุสิมานนท์  ผู้ช่วยนายกองการบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นางสาวปรัศนีย์  รัตนพงศ์มณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวมณีรัตน์  เพ็งชิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ณ  กลุ่มไม้กวาดและเครื่องจักสาน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

Share This: