โครงการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร

โครงการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร

หัวข้อ “ แนวทางการพัฒนายางพาราอย่างเป็นระบบ สู่เกษตรอุตสาหกรรม”
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ ห้องรัษฎา ชั้น 4 โรงแรมตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

n7

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมสัมมนาโครงการเกษตรอุตสาหกรรม หัวข้อ ” แนวทางพัฒนาศักยภาพยางพาราอย่างเป็นระบบ สู่เกษตรอุตสาหกรรม” และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายนิกร สุกใส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องรัษฎา ชั้น 4 โรงแรมตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โดยมีผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วม 50 สถาบัน วิทยากรบรรยายได้แก่ ดร.วิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , นายกัมปนาท วงศ์ชูวรรณ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา , นายชูชาติ ตันอังสนากุล คณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยในช่วงซักถาม ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย และเห็นว่าเป็นการริเริ่มโครงการที่จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น เกษตรกรได้จำหน่ายยางพาราในราคาสูงขึ้น สหกรณ์มีการแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออกโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทรับซื้อผลผลิตยางพาราเช่นที่ผ่านมา

Share This: