โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร
Untitled-4
ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผัก แต่เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่มากเกินความจำเป็น มีการใช้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติที่ ดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรกรบางส่วนมีความต้องการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย แต่เกษตรกรยังขาดความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งขาดความเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค ทำให้ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดมีจำกัด
ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จึงมีความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสินค้าเกษตรรวมทั้งพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และได้มาตรฐาน เพื่อรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร GAP พืชที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่ง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนต่อไป
1. กลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
หมู่ 4 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สมาชิก 30 ราย จำนวน 1 กลุ่ม (นายศรี แก้วลาย) สถานที่ดำเนินการ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
2. กลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สมาชิก 30 ราย จำนวน 1 กลุ่ม (นายเจริญ เลื่อนแก้ว) สถานที่ดำเนินการ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
3. กลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สมาชิก 60 ราย จำนวน 1 กลุ่ม (นายสมหมาย ธรรมกิจ)
สถานที่ดำเนินการ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
* วิสาหกิจชุมชนทรัพย์อุดมการณ์เกษตร ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง มะละกอพันธุ์เรดเลดี้ , กลุ่มผลิตปลาเค็มกางมุ้ง
อำเภอสิเกาพัฒนาสู่ระบบ QR code

 

Share This: