โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรกร (กลุ่มผักปลอดสารพิษ)

โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรกร (กลุ่มผักปลอดสารพิษ)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (นายสมหมาย ธรรมกิจ) ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

n10

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเกษตรกร (กลุ่มผักปลอดสารพิษ) เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาสู่ระบบ QR-CODE มีจำนวนผู้เข้าประชุม 25 คน และได้ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์โครงการและบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ให้ความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการทำระบบตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ หรือ QR-CODE แลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตพืชผัก โดยประธานกลุ่มนายสาธิต ไข่ขวัญ
รับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่ม เรื่องตลาดเกษตร หรือตลาดชุมชน เป็นตลาดที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผลักดันโดยสภาเกษตรกรจังหวัดเปิดทำการบริเวณสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอรัษฎา
ในกลุ่มมีพืชผักที่ได้รับการรับรอง GAP แล้ว จำนวน 20 คน จำนวน 8 ชนิดพืช และจะครบรอบตรวจประเมิน ในเดือนมิถุนายน 2559 ในการผลิต 1 ชนิดพืชต้องมีการผลิต 5 คน และใน 1 คน ต้องมีการผลิตอย่างน้อย 5 ชนิดพืช ( ถั่ว , แตงกวา , ผักเหรียง , มะเขือ , พริกไทย , พริกชี้ฟ้า ,ฟัก , มะกรูด , ตะไคร้ , ข่า )

“ยึดมั่นปรัชญา พัฒนาเกษตรไทย”

Share This: