โครงการพัฒนายกระดับความคิดของเกษตรกร

โครงการพัฒนายกระดับความคิดของเกษตรกร
สภาเกษตรกรจังหวัดตรังกำหนดจัดโครงการพัฒนายกระดับความคิดของเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กร สภาเกษตรกรจังหวัดเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร จึงกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2559 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาองค์ความรู้แก้บุคลากรสภาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน
2. เรียนรู้การปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ
3. สร้างความมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
3. คณะทำงานด้านต่างๆ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
4. ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ศึกษาดูงาน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสภาเกษตรกรจังหวัดอื่นๆ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Share This: