โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5-1

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมกับ อำเภอปะเหลียน , องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหาดสำราญ , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านแหลม ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมเข้าร่วมปลูกป่ากว่า 70 คน ต้นไม้จำนวน 600 ต้น

Share This: