โครงการประชุมสัมมนา “สร้างความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน”

โครงการประชุมสัมมนา “สร้างความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน”
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรัษฎา ชั้น 4 โรงแรมตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

n9

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมสร้างความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน แก่อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับอำเภอ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านนิกร สุกใส ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากรบรรยายโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวิทยากรจากฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ ณ ห้องรัษฎา ชั้น 4 โรงแรมตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ และผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาประมาณ 80 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจ ได้รับความพึงพอใจในกิจกรรมภาพรวมในระดับดี และดีมาก 68.18 % ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับการประชุมสัมมนาในระดับดี และดีมาก 95.46 % ทั้งนี้โครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล  ลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน และเป็นการคุ้มครองรักษาสิทธิที่ดินทำกินของเกษตรกร

Share This: