โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล และระดับอำเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

การดำเนินการโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล
และระดับอำเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ ๑8 มกราคม ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว สภาเกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอย่านตาขาว n11
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ใช้ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จำกัด ณ บ้านเลขที่ 156
ถ.มหาราช 50 ปี ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอย่านตาขาว
ประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอย่านตาขาว

เมื่อวันที่ ๑0 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา สภาเกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกาเป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ
ประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอสิเกา
เมื่อวันที่ ๑1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสกย.อำเภอกันตัง สภาเกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเกษตรอำเภอกันตังเป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ ๑2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา สภาเกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎาเป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ

ประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักเกษตรอำเภอวังวิเศษ เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ
ประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอวังวิเศษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ
ประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอนาโยง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ
วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และกำหนด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ

Share This: