โครงการขยายผลเกษตรกรต้นแบบสู่สถานศึกษา

            24788           วันที่ 22  มีนาคม 2559 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายบรรยงศักดิ์ ทองปาน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 2 นายปรีชา ขาวดี สมาชิกสภาฯ อ.ปะเหลียน และนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ ลงพื้นที่ ม.14 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อประสานงาน โครงการเกษตรกรต้นแบบสู่สถานศึกษา  เพื่อหารือกับครูใหญ่โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ ประชาบำรุง ตามแผนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับวางแผนการจัดการเรียนรู้ และรับทราบความต้องการของโรงเรียน สรุปประเด็นสำคัญ คือโรงเรียนมีความต้องการระบบน้ำใช้ในการเกษตร โดยมีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่เป็นลำธารไหลผ่าน แต่ยังขาดระบบการจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

  1. โรงเรียนมีความต้องการในการวิเคราะห์ค่าของดินเพื่อทราบว่าดินขาดธาตุอาหารอะไรและควรเติมปุ๋ยชนิดใดลงในดิน
  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น เช่น พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน (พันธุ์ดั้งเดิม) ,การเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปลาหวด)
  3. ต้องการขอติดตั้งแผงโซล่าเซล เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน และเครื่องสูบน้ำ ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าปัจจุบันจ่ายเดือนละ ประมาณ 2,000 กว่าบาท ค่าน้ำประปา 1,000 กว่าบาท          นอกจากนี้ในวันศุกร์จะมีการนำเกษตรต้นแบบสัมมาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโดย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีส่วนร่วม เป็นกลุ่มเรียนรู้ จนได้ผลผลิตการเกษตร เพื่อบริโภคและเหลือจากบริโภคจะได้ร่วมกันทำการตลาดในผลผลิตการเกษตรที่ผลิตได้ ต่อไป 

Share This: