แนะนำหน่วยงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา ด้วยเหตุผลกล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกับเกษตรกร เพื่อสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่งคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชี้วัดของเกษตรให้ดีขึ้น ทำให้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน ในอนาคต

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประกอบด้วย สภาเกษตรกร 2 ระดับ คือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
1. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่ง
2. เลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่นๆ จำนวน 16 คน
3. เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเกษตร จำนวน 7 คน
รวมเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 100 คน

อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรแห่งชาติ
1. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาความเข้มแข็ง แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
2. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืช และสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม
6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคา และผลผลิตทางเกษตรกรรม รวมทั้งการกำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร
7. เสริมสร้างความร่วมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
8. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
9. ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร
10. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็น
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบ

สภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
1. สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากเกษตรกรในจังหวัดนั้นๆ จำนวน 16 คน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจำนวนอำเภอมากกว่าสิบหกอำเภอ ให้เพิ่มจำนวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจำนวนอำเภอ
2. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรกรรม จำนวน 5 คน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
รวมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 21 คน

อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด
1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด
2. ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและ ยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
7. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในการดำเนินการของสภาเกษตรกรทั้ง 2 ระดับ กฎหมายกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ วางกฎหมายว่าด้วย การงบประมาณหรือกฎหมายอื่นๆ โดยมีเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง มีอำนาจดังนี้

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อำนาจหน้าที่
1. รับผิดชอบงานธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บท และการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
4. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
5. จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต การแปรรูป การตลาด และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
6. ประสานการดำเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด อำนาจหน้าที่
1. รับผิดชอบงานธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
2. รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด และการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
5. ประสานการดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ในวาระเริ่มแรก ให้ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ทำหน้าที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกรุงเทพมหานคร และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้
บัดนี้ระยะเวลาบทเฉพาะกาลได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งมอบภารกิจดังกล่าว ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติต่อไป

 

โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

สมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัด มี 21 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จำนวน 16 คน  จาก  10 อำเภอ  สมาชิกสภาเกษตรกรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน  ดังนี้

  • ประธานสภาเกษตรกร  1  คน
  • รองประธานสภาเกษตรกร  2  คน
  • สมาชิกสภาเกษตรกร  13  คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ  5  คน

1.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

1

นายสมคิด สังขมณี

ที่อยู่ 110/1 หมู่ที่ 1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

โทรศัพท์ 081-797-6210

 2.รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คนที่ 1

2

นายณัฏฐพร  สินไชย

ที่อยู่ 91 หมู่ที่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

โทรศัพท์ 089-866-7744

3.รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  คนที่  2

3

นายบรรยงศักดิ์  ทองปาน

ที่อยู่ 87 หมู่ที่ 8 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

โทรศัพท์ 087-477-1409

4.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอย่านตาขาว)

4

นายสนิท  ชูคง

ที่อยู่ 33/3 หมู่ที่ 1 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

โทรศัพท์  083-181-4975

5.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอปะเหลียน)

5

นายปรีชา  ขาวดี

ที่อยู่ 197 หมู่ที่ 9 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

โทรศัพท์  089-390-9300

6.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอกันตัง)

6

นายพร  เมียนโอ

ที่อยู่ 103  หมู่ที่ 6 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

โทรศัพท์ 089-867-5409

7.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอกันตัง)

7

นายศรัทธาเทพ  กาหยี

ที่อยู่ 159 หมู่ 4  ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

โทรศัพท์ 087-680-8858

8.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอนาโยง)

8

นายเชี่ยว  ชัยเพชร

ที่อยู่ 58/1 หมู่ 5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

โทรศัพท์ 081-747-1969

9.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอเมือง)

9

นายขำ  นุชิตศิริภัทรา

ที่อยู่ 37/10 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

โทรศัพท์ 081-9799-999

10.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอเมือง)

10

นายสนอง  เสนี

ที่อยู่ 1  หมู่ที่ 9 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง

โทรศัพท์ 087-881-6084

11.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอเมือง)

11

นายนิวัฒน์  ซุ่นสั้น

ที่อยู่ 83/5  หมู่ที่ 2 ต. นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง

โทรศัพท์ 083-181-5170

12.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  (อำเภอห้วยยอด)

12

นายสมโชค  ช่วยชาติ

ที่อยู่ 99  หมู่ที่ 11 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

โทรศัพท์  081-092-6780

13.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (อำเภอห้วยยอด)

13

นายสุเทพ  จงการ

ที่อยู่129 หมู่ที่ 2 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

โทรศัพท์  080-144-7397

14.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  (อำเภอหาดสำราญ)

14

นายไพศาล สามทอง

ที่อยู่ 11 หมู่ที่  5 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

โทรศัพท์  089-197-6510

15.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  (ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอรัษฎา)

15

นายอำนวย  พริกหอม

ที่ยู่ 7 หมู่ที่ 4 ต.ควนเมา อ.รัษฎา  จ.ตรัง

โทรศัพท์  081-958-0517 

16.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  (ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอวังวิเศษ)

16

นายเที่ยง ชุมอักษร

ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

โทรศัพท์  086-269-0420

17.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรังผู้ทรงคุณวุฒิ

17

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์

ที่อยู่  55  ซอย 5  ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์  084-843-5665

 18 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสัตว์

นายพัลลภ  เงินทอง

ที่อยู่  62/63 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์  089-723-7225

 19 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

19

นายสัมพันธ์  พันธุ์เกตุ

ที่อยู่  41 หมู่ที่ 4 ต.ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

โทรศัพท์  081-0913446

20. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

20

นายวิวัฒน์  ฮ่างเต็ก

ที่อยู่  5 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์  081-9789579

21.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

21

นายสหัส  ช่วยออก

ที่อยู่  5/72 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์  081-396-8983

 

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

 

 

Share This: