สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เดินหน้ากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เดินหน้ากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา

N2

ได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอในจังหวัดตรังแล้ว และในปี 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้มีแผนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอ โดยการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล ทุกตำบล ทั้งนี้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรต่อไป

วันที่ 7 ม.ค. 58 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลบางหมาก , ตำบลควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง
วันที่ 9 ม.ค. 58 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
“ยึดมั่นปรัชญาฯ พัฒนาเกษตรไทย”

Share This: