เข้าหารือกับผู้นำกลุ่มรวบรวมนำ้ยางสด ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันที่  26  มีนาคม  2561 สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าหารือกับผู้นำกลุ่มรวบรวมนำ้ยางสด  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   เพื่อหาแนวทางพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพและแนวทางการปฏิบัติ   โดยมีนายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  และนางสาวปรัศนีย์  รัตนพงศ์มณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมฯ  ณ  กลุ่มรวบรวมนำ้ยางสด  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

Share This: