เข้าร่วมโครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

วันที่ 29 เมษายน 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมสมัครโครงการ จำนวน 4 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาเหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านสามแยก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาทะเลรวมทรัพย์ จังหวัดตรัง

Share This: