เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่  21 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีในโครงการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อนำบริการของรัฐ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านและเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้มากที่สุด และแจกต้นไม้แก่เกษตรกร โดยนายเที่ยง  ชุมอักษร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรังระดับอำเภอวังวิเศษ  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  นายประจักษ์  หนูหมาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นายวาทิน  เอียดนุ่น  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นางสาวปรัศนีย์  รัตนพงศ์มณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวชัญญานุช  เพ็งชิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ณ  ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง  หมู่ที่ 1  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

Share This: