เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วันที่  24  มกราคม  2562

นายพร เมียนโอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายศรัทธาเทพ กาหยี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายเที่ยง ชุมอักษร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวปรัศนีย์ รัตนพงศ์มณี และนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง”  ณ  โรงเรียนบ้านคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เพื่อให้บริการทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เป็นการแก้ไขปัญหาทางวิชาการเกษตรที่เป็นปัญหาเร่งด่วน และสามารถแก้ไขด้วยการวิเคราะห์ วิจัยให้คำแนะนำ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเรื่องอื่นๆ

Share This: