เกษตรกร เข้ามาร้องทุกข์ต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

“วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 12.10 น.
เกษตรกร เข้ามาร้องทุกข์ต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจ.ตรัง
โดยมีหัวหน้าสำนักงานฯ (นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง) และ
นายสหัส ช่วยออก ประธานคณะทำงานด้านองค์กรฯ
ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

Share This: