เกษตรกรตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประสานนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

วันที่  16  ตุลาคม  2560  เกษตรกรตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ประสานนายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  และมีนางสาวปรัศนีย์  รัตนพงศ์มณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานสภาเกษกตรกรจังหวัดตรัง  เข้าร่วมการรับฟังฯ  ณ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ตำบลบางรัก  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

Share This: