โครงการสร้างทายาทเกษตรกร 2558

โครงการสร้างทายาทเกษตรกร
การทำการเกษตรในปัจจุบัน ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ รุ่นสูงวัย เนื่องจากบุตรหลานรุ่นใหม่ ๆ จะเข้าสู่ชุมชนเมืองมากขึ้น

10-1
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของเกษตรกรรุ่นหลัง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่ จึงจำเป็นต้องสร้างทายาทเกษตรกร เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำรงชีวิต จะเป็นต้นกล้าที่ดีมีคุณภาพที่จะสืบสานอาชีพเกษตรกรรม เพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้จัดอบรมทายาทเกษตรกรแล้ว จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 – 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รุ่นที่ 2 จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 – 26 ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังต้องการสร้างทายาทเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรรุ่นหลังให้มีความเข้มแข็ง จิตสำนึกดี มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกหมู่บ้าน

Share This: