กิจกรรมโครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน

กิจกรรมโครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน
มาตรา 38 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กำหนดให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และมาตรา
สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เป็นสถาบันของเกษตรกรซึ่งมีผู้แทนของเกษตรกร ทุกหมู่บ้าน และทุกตำบล เป็นเครือข่ายของสภาเกษตรกรจังหวัด สภาเกษตรกรจึงเป็นความคาดหวังของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ปัญหาด้านพืช ปัญหาด้านปศุสัตว์ ปัญหาด้านประมง ปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว จึงต้องมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ อีกทั้งสามารถสะท้อนปัญหารากหญ้าของเกษตรกร เพื่อสื่อสารกับรัฐบาล จากล่างสู่บน เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

12-1
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของสภาฯ ไปยังสื่อวิทยุ อ.ส.ม.ท. สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และผู้แทนเกษตรกรทุกหมู่บ้าน ตำบล ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล
1. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
3. เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของสภาฯ ไปยังเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในการร่วมออกบูธจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามที่จังหวัดเห็นสมควร และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากพี่น้องเกษตรกรอีกด้วย
คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับการค้าภายในจังหวัดตรัง ได้ตรวจสอบปริมาณน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเนื้อเมล็ดในปาล์ม ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดตรัง เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มดิบ

10-2
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการประสานกรมฝนหลวงเพื่อทำฝนเทียมในพื้นที่ประสพภัยพิบัติแห้งแล้ง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

สภาเกษตรกร จ.ตรัง ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ประสานงานเครือข่าย สภาฯ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งจัด ทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค นั้น ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ กองบิน 7 จะออกช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โดยเครื่องบิน CASA 2 ลำ เครื่องบิน CARAVAN 2 ลำ รวม 4 ลำ และขอให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมรองรับน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ ต่อไป
ประธานสภาเกษตรกร จ.ตรัง ในฐานะคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน จ.ตรังประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
ประเด็นหารือ
1) แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
2) แผนงาน โครงการ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
3) การเสนอโครงการต่างๆ ในนามของจังหวัดตรัง
4) กำหนดการประชุมปรึกษาหารือ ในครั้งต่อไป
สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือ ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
1.1) โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้านการเกษตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะนำบรรจุเป็นแผนงานโครงการของหน่วยงาน
1.2) โครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง และตัวแทนประธานสภาอุตสาหกรรม เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะร่วมกันผลักดัน
1.3) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารจัดการด้านยางพาราอย่างครบวงจร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง และนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะร่วมกันผลักดัน
1.4) โครงการจัดตั้งกลุ่มและตลาดกลางพืชผัก และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ระดับอำเภอ ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะนำบรรจุเป็นแผนงานโครงการของหน่วยงาน
1.5) โครงการทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพื้นเมืองให้ได้ตลอดปี ตัวแทนประมงจังหวัดตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะนำบรรจุเป็นแผนงานโครงการของหน่วยงาน

การช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สิน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เกษตรกรตำบลลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ร้องเรียนกับ นายสหัส ช่วยออก ประธานคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ณ สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ตรัง
ทั้งนี้ เป็นการรับเรื่องราวปัญหาหนี้สินนอกระบบ เพื่อนำเสนออนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน(อชก.) ส่วนจังหวัดและส่วนกลางโดยมีเกษตรอำเภอห้วยยอดร่วมให้การช่วยเหลือ

12-3
นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดตรัง และ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับ พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพ ภาค 4 ตรวจโกดังเก็บยางในโครงการของรัฐ
ตรวจพบยางเสีย คือ ยางคัตติ้ง อัดก้อน และยางฟอง จำนวน 1 ล้าน 2 แสนกิโลกรัมเศษ (โดยทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4 ร่วมกับจังหวัดตรัง กระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราตรวจสต๊อกยาง ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ดำเนินการตรวจ 6 จังหวัด โดยจะตรวจโรงรม โกดังยาง ที่ได้ดำเนินการตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนยางที่เปิดโครงการมาตั้งแต่ เดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา และโครงการพัฒนารายได้เกษตรกรซึ่งดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 – 3 ปี) ในส่วนจังหวัดตรัง ลง
ตรวจสอบพื้นที่ อ.เมือง,อ.กันตัง และอ.ห้วยยอด

 

Share This: