“วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง” ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง)

ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงาน  ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกร ด้วยตัวของเกษตรกรเอง เพื่อยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรจากการทำการผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบราคาต่ำ เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด

Share This: