โครงการสร้างความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับอำเภอ/จังหวัด

โครงการสร้างความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับอำเภอ/จังหวัด

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมสร้างความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน แก่อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับอำเภอ

8-1

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านนิกร สุกใส เป็นประธานเปิดการประชุม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรระดับอำเภอ คณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (กสร.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ ของ กชก. / อชก. และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546” และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละส่วนงาน โดยวิทยากร
คุณสมหวัง น้อยสำแดง บริหารทีม 10 ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ บทบาทหน้าที่ของ ธ.ก.ส. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546” และกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด สอดคล้องกับแผนแม่บทสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในเรื่องกฎหมายและกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
2 เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้โดยสะดวก รวดเร็ว
3 เพื่อลดการสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกรแก่เจ้าหนี้
4 เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดหนี้สินในอนาคต

Share This: