โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

Untitled-2

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้ดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2558

ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกร พ.ศ.2556

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในจังหวัด การบูรณาการพัฒนาเกษตรกรรม ตลอดถึงการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ อาทิเช่น การนำเสนอโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่

การเสนอปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข การพิจารณาปรับปรุงข้อมูล แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

ระดับอำเภอที่ยังขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวบรวมปัญหาความต้องการด้านการเกษตรระดับตำบล

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และการสรรหาทายาทเกษตรกรเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม

Untitled-1

ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

1. แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล จำนวน 85 ตำบล ตามคำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
– ที่ 12.1 – 12.85/2557 ลงวันที่ 21 เม.ย. 57

*******************
2. แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ ตามคำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
– อำเภอย่านตาขาว ที่ 1/2557ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอสิเกา ที่ 2/2557ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอกันตัง ที่ 3/2557ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอรัษฎา ที่ 4/2557ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอเมือง ที่ 5/2557 ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอวังวิเศษ ที่ 6/2557 ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอนาโยง ที่ 7/2557 ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอปะเหลียน ที่ 8/2557 ลงวันที่ 28 ก.พ. 57
– อำเภอหาดสำราญ ที่ 11/2557 ลงวันที่ 21 เม.ย. 57
– อำเภอห้วยยอด ที่ 12/2557 ลงวันที่ 21 เม.ย. 57
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
3.1 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม 2558

3.2 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557วันที่ 7 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558วันที่ 3 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ. 2558
เนื้อหาการประชุม
1 ติดตามการสรรหาทายาททางการเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดทั้งหมด
3 ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558
4 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรระดับตำบล
5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอำเภอ
6 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร
7 รับฟังปัญหาความต้องการแนวทางพัฒนาด้านเกษตรกรรม
8 การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สิน

Untitled-3

Share This: