สภาเกษตรกร จ.ตรัง ประชุมคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ครั้งที่ 5 / 2558

สภาเกษตรกร จ.ตรัง จัดประชุมคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันอังคารที่  22  ธันวาคม  2558 เวลา 10.00 น.

12371004_141040756265721_7732595746135486985_o

  • มีมติเสนอประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งอนุคณะทำงานติดตามผลโครงการอบรมทายาทเกษตรกร และ ต้นแบบสัมมาชีพ และโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรรายสินค้าเกษตร ในปี 2559
  • ขณะนี้มีเกษตรกรร้องทุกข์ด้านหนี้สินมาที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง แนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ไมได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับอำเภอ  การดำเนินการล่าช้าไม่มีระยะเวลาที่แน่นอน ขาดความเชื่อมั่นในการขอรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินอันมีข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะและความรอบรู้เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดได้จัดประชุมไปครั้งที่แล้ว และบางหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้เข้าประชุมมิได้เป็นผู้ปฏิบัติ จึงเห็นเป็นการสมควร ควรจัดให้มีการประชุมซักซ้อม ระเบียบวิธีปฏิบัติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนใหม่อีกครั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมสัมมนา เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริงเท่านั้น โดยเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนกลางมาเป็นวิทยากร
  • ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ยากจนอย่างแท้จริงและรัฐไม่ได้เสียผลประโยชน์          การให้ความช่วยเหลืออยู่ในเกณฑ์ระดับความเรื่องที่ยอมรับได้ เห็นสมควรเสนอให้มีการทบทวนแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2547 “ว่าด้วยหลักประกันเงินกู้”
  • ข้อ 20 วรรค 2  “ในกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นหลักประกันมีราคาประเมินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ให้กู้”ข้อความเดิม “แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70”ข้อความเดิม “แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ของจำนวนเงินให้กู้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้นำอสังหาริมทรัพย์อื่นซึ่งมิได้จำนองเป็นหลักประกันต่อเจ้าหนี้รายอื่นซึ่งมิได้จำนองเป็นประกันต่อเจ้าหนี้รายอื่นมาจำนองเป็นหลักเพิ่มเติม หรืออาจให้จัดหาบุคคลมาเป็นผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ การใช้บุคคลค้ำประกันร่วมด้วยก็ได้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้มีราคาประเมินไม่น้อยกว่า จำนวนเงินที่ให้กู้ข้อ 20 วรรคสาม ให้ยกเลิกเรื่องกำหนด

    เหตุผล  1. เกษตรกรและผู้ยากจน ไม่มีหรือไม่สามารถจัดหาอสังหาริมทรัพย์อื่น มาจำนองเป็นประกันหนี้เพิ่มเติมได้

    1. มูลหนี้ของเจ้าหนี้บางรายมีจำนวนน้อยกว่าราคาประเมินที่ดินจำนวนมาก อันเป็นเหตุผลอื่นแอบแฝง
    2. หากกำหนดเงื่อนไขไว้ตามข้อ 20 วรรคสาม เกษตรกรและผู้ยากจนบางรายไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้และในที่สุดที่ดินจะตกเป็นของบุคคลอื่น ปัญหาด้านสังคมและปัญหาอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้

10504991_141040752932388_6660820748261107253_o

Share This: