สภาเกษตรกรตรังเป็นเจ้าภาพประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กรรมการกลุ่มจังหวัดอันดามันของจังหวัดตรัง ร่วมปรึกษาหารือ โดยสภาเกษตรกร ตรังเป็นเจ้าภาพประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง

n4

เพื่อนำเสนอแผนงาน โครงการตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง, หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง, ตัวแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง, ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดตรัง, ตัวแทนประมงจังหวัดตรัง, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง, นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง, ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง, ตัวแทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 11 คน
ประเด็นหารือ
1) แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
2) แผนงาน โครงการ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
3) การเสนอโครงการต่างๆ ในนามของจังหวัดตรัง
4) กำหนดการประชุมปรึกษาหารือ ในครั้งต่อไป
สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือ ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
1.1) โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้านการเกษตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สำนักงานตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะนำบรรจุเป็นแผนงานโครงการของหน่วยงาน
1.2) โครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง และตัวแทนประธานสภาอุตสาหกรรม เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะร่วมกันผลักดัน
1.3) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารจัดการด้านยางพาราอย่างครบวงจร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง และนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะร่วมกันผลักดัน
1.4) โครงการจัดตั้งกลุ่มและตลาดกลางพืชผัก และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ระดับอำเภอ ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะนำบรรจุเป็นแผนงานโครงการของหน่วยงาน
1.5) โครงการทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพื้นเมืองให้ได้ตลอดปี ตัวแทนประมงจังหวัดตรัง เห็นด้วย กับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และจะนำบรรจุเป็นแผนงานโครงการของหน่วยงาน

Share This: