สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานด้านยางพารา ครั้งที่ 4/2558

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานด้านยางพารา ครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ  ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง1919312_141984866171310_4849205007557727221_n

สรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านยางพารา
ติดตามมติที่ประชุมคณะทำงานด้านยางพารา ครั้งที่แล้ว 3/2558 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) แนวทางการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้เกษตรกรชาวสวนยาง
2) แนวทางการผลักดันโครงการลดต้นทุนการผลิต (ปุ๋ย) โดยการช่วยเหลือจากภาครัฐ
3) เสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการการยางแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
4) การจัดทำแผนพัฒนายางพาราสภาเก
ษตรกรจังหวัดตรัง โดยคณะทำงานด้านยางพารา ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายางพาราจังหวัดตรัง พ.ศ.2558-2561 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
– ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพยางพาราอย่างเป็นระบบ ตามหนังสือ ที่ สภจ.ตง 0104/047 ลงวันที่ 20 พ.ย.58 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
– ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามหนังสือ ที่ สภจ.ตง 0104/050 ลงวันที่ 3 ธ.ค.58 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2558

11225386_141984732837990_8626944536512908576_n

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง

1) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรื่อง การดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เกี่ยวกับราคายางพารา ทั้ง น้ำยางสด และยางแผ่นให้ทั่วถึง ทุกวัน ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับทราบถึงราคายางที่แท้จริงต่อวัน โดยอิงราคาจากตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จ.สงขลา และพ่อค้าควรจะรับซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 3 บ.จากราคาตลาดกลางยางพารา
2) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรื่อง การจัดประชุมเจรจาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง โดยเชิญ เจ้าของโรงงานรับซื้อน้ำยางสด และโรงงานปั่นน้ำยางข้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมอย่างเร่งด่วน
3) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรื่อง ความก้าวหน้าของการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดตรัง

Share This: