สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนายางพาราจังหวัดตรังทั้งระบบ

วันที่  4  ธันวาคม  2560  สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนายางพาราจังหวัดตรังทั้งระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาราคายางตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมกันหาทางออก พร้อมทั้งแสดงข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนายางพาราของประเทศ และร่วมกันกำหนดเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนายางทั้งระบบ ในปี 2560 ต่อไป  โดยมีนายสนอง  เสนี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  และนายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง   เข้าร่วมฯ  ณ  สำนักงานการยางแห่งประเทศไทศ สาขาตรัง  จังหวัดตรัง

Share This: