สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง พ.ศ.2558-2561  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ณ  ห้องรัษฎา ชั้น 4 โรงแรมตรัง

n12

โดยมีท่านรอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  และดำเนินรายการโดย  ผศ.ดร.จำนงค์ แรกพินิจ จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

วัตถุประสงค์
1 เพิ่มปรับปรุงแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง พ.ศ.2558–2561 ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
2 เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เกษตรกรแต่ละตำบล ของจังหวัดตรัง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 80  คน

Share This: