สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจัดโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการเกษตรแก่นักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่  28  สิงหาคม  2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจัดโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการเกษตรแก่นักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2/2560  โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรช จินดาวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การสหกรณ์ ที่ 17 สงขลา ให้ความรู้แก่นักเรียน รร.บ้านหนองชุมแสง “การรวมกลุ่มตามวิธีการสหกรณ์”  โดยมีนายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นางสาวปรัศนีย์ รัตนพงศ์มณี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวมณีรัตน์ เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ  ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

Share This: