วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 นายณัฏฐพร สินไชย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 1 เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายบรรยงศักดิ์ ทองปาน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ เพื่อแจ้งเรื่องผลการปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง โครงการ/กิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

Share This: