ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บและเตรียมข้อมูล รายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพของพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง นายจรัส บวชชุม ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บและเตรียมข้อมูล รายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพของพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากพริกไทยพันธุ์อื่น ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 

เพื่อประสานส่วนราชการขอรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ต่อไป

Share This: