ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 จัดในพื้นที่ที่มีปัญหา ด้านการเกษตรหลากหลาย และครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเต็จพระวชิรกล้เจ้าอยู่หัว ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 จัดในพื้นที่ที่มีปัญหา
ด้านการเกษตรหลากหลาย และครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเต็จพระวชิรกล้เจ้าอยู่หัว ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดสาริการาม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้บริการทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เป็นการแก้ไขปัญหาทางวิชการเกษตรที่เป็นปัญหาเร่งด่วน และสามารถแก้ไขด้วยการวิเคราะห์วิจัย ให้คำแนะนำ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานภาคืที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน และเรื่องอื่นๆ

Share This: