ร่วมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ไว้ใช้ในตำบลและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 14 เมษายน 2563

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ไว้ใช้ในตำบลและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โดยใส่หน้ากากอนามัยมีการป้องกันตนเองและรักษาระยะห่าง 2 เมตร ใช้พื้นที่ ณ บริเวณสวนสมรมผสมผสานของนายสถิตย์ รัมนา ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Share This: