ร่วมประชุมร่วมนำเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสียและตำบลช่อง ปี 2564 ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน.

วันที่ 7 สิงหาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมร่วมนำเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสียและตำบลช่อง ปี 2564
ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. โดยมีนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสียและตำบลช่อง อำเภอนาดยง จังหวัดตรัง และเรื่องอื่นๆ

Share This: