ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดตรัง เพื่อทราบเรื่องประเด็นปัญหาความต้องการเพื่อเข้าวาระการประชุม กรอ.จังหวัดตรัง เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และเรื่องอื่นๆ

Share This: