รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกสหกรณ์ในการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา

วันจันทร์ที่   3  ธันวาคม  2561  เวลา  13.30 น.   นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่  ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ จำกัด  ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เพื่อบรรยายผลการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรจังหวัดตรังในปี 2561 และการรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกสหกรณ์ในการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา  อาทิเช่น การปลูกพริกไทย พืชผักสวนครัว ผักปลอดสาร และการเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งสกจ.จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์ ต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ จำกัด ได้พัฒนามาจาก วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองห้างแนวไหม่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว  ภายใต้โครงการฝึกอบรมการเก็บผลผลิต น้ำยางดีมีคุณภาพ ที่ตลาดต้องการ ควรทำอย่างไร?  จัดโดย การยางแห่งประเทศไทยจ.ตรัง

Share This: