ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ, และวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ำร้อน เข้าร่วมอบรมการปลูก Cannabis medical grade ในรูปแบบเกษตร 4.0:สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

 

Share This: