ระดมความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 14 จังหวัดภาคใต้”

วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรังนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “ระดมความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 14 จังหวัดภาคใต้”

n5

โดยมีประธานสภาเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต้ สมาชิกสภาฯ คณะทำงานยางพาราฯ ผู้แทนจาก ธ.ก.ส.ตรัง , หัวหน้า สกย.อ.ย่านตาขาว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ผลการระดมความคิดเห็น

1.การผลักดันนโยบาย เช่น การใช้ยางเพื่อการผลิตภายในประเทศ ทำถนน ,สระน้ำ,ลานกีฬา,สนามเด็กเล่น , จอกยางพารา , ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ , ผลักดัน พรบ.การยางแห่งประเทศไทย ,

2.การผลักดันในทางปฏิบัติ เช่น การทำข้อตกลงความร่วมมือคิดค้น วิจัย และพัฒนา ระหว่าง

ธกส., ม.สงขลานครินทร์, สภช. ,การนำร่องสร้างสระจากยางพาราเฉลิมพระเกียรติและสุดท้าน คือ การนำร่องจัดตั้ง Rubber City เมืองยางพารา เป็นต้น

Share This: