โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ
9-1
สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้จัด โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการระดมความคิดเห็น “แนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ” ของสภาเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต้ และให้แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
วิทยากรโดย นายวิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง เกษตรอุตสาหกรรม
ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ประธานสภาเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต้, หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต้, คณะทำงานด้านยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้, สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง, ผู้แทน จาก ธ.ก.ส.ตรัง, หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอย่านตาขาว รวม 90 คน
ประเด็น ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางพารา สรุปผลระดมความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
การผลักดันนโยบาย
1.1 การใช้ยางเพื่อการผลิตภายในประเทศ เช่น ทำถนน สระน้ำ ลานกีฬา สนามเด็กเล่น จอกยางพาราผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
1.2 การผลักดัน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
1.3 การผลักดัน เกษตรอุตสาหกรรม

9-2
การผลักดันในทางปฏิบัติ
2.1 การทำข้อตกลงความร่วมมือคิดค้น วิจัย และพัฒนา ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สภช.)
2.2 การนำร่องสร้างสระจากยางพาราเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 60 พรรษา 999 สระ
2.3 การนำร่องจัดตั้ง Rubber City เมืองยางพารา
2.4 แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2537 กรณ๊การใช้ยางพาราทำถนน หรือผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ให้ใช้วิธีกรณีพิเศษ
2.5 แก้ไข การกำหนดมาตรฐานราคากลาง กรณีใช้ยางพาราทำถนน หรือผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
2.6 กำชับให้กรมวิชาการเกษตร บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด และมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

โครงการอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานตามนโยบายแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมโรงแรมตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

9-3
1.การบรรยายทางวิชาการ
1.1 เรื่อง กระบวนการให้สินเชื่อ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ การติดตามงาน โดย ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง
1.2 เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา โดย คณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ, ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง, ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร, ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.3 บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนงานการพัฒนาด้านยางพาราอย่างเป็นระบบให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดย คณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุม
ประเด็นที่ 1 อาชีพเสริมในสวนสวนยาง
ประเด็นที่ 2 สต็อคยางพารา 4 แสนตัน
ประเด็นที่ 3 เกษตรอุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 4 พระราชบัญญัติควบคุมการยาง พ.ศ. 2542
ประเด็นที่ 5 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

Share This: