ยิื่นหนังสือเรื่อง ราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ

วันที่  26  ตุลาคม  2561  สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าร่วมยิื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรื่อง ราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ ในการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ุสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหา ราคาปาล์มตกต่ำ  โดยมีนายณัฏฐพร  สินไชย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายนิวัฒน์  ซุ่นสั้น  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายเที่ยง  ชุมอักษร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายสนอง  เสนี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายเชี่ยว  ชัยเพชร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายประจักษ์  หนูหมาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  และนายวาทิน  เอียดนุ่น  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมฯ  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Share This: