ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จำกัด (สพก.ตรัง)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอุทัยรัตน์ จุ้งลก พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จำกัด (สพก.ตรัง) โดยมีนายสมคิด สังขมณี ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาย่านตาขาว สหกรณ์จังหวัดตรัง การยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2562 ผลการตรวจสอบกิจการ เพื่อพิจารณาเรื่องโครงการต่างๆ และเรื่องอื่นๆ


Share This: