ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายณัฏฐพร สินไชย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 1 นายบรรยงศักดิ์ ทองปาน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานสภาเฏษตรกรจังหวัดตรัง พนักงานสำนักงานสภาเฏษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1.1 ผลการปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังเพื่อแจ้งเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงและมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง ความคืบหน้าข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การได้รับโอนงบประมาณคืนจากสำนักงบประมาณ การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อทราบเรื่องรายงานรับ – จ่ายเงินประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 เรื่องความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) เพื่อพิจารณา เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เรื่องการขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เรื่องข้อเสนอของคณะทำงานด้านต่างๆ เรื่องกรอบแนวทางและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

Share This: