ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  23  มกราคม  2562

นายสมคิด  สังขมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายณัฏฐพร  สินไชย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 1  นายบรรยงศักดิ์  ทองปาน  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังคนที่ 2  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรังระดับอำเภอ  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  เข้าร่วมฯ  ณ  ห้องประชุมศูนย์สัมมาชีพดีเด่น สวนของพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง (นายสุวัฒ  นุชม่วง)

เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องผลการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  รายงานการรับ-จ่าย เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561  เรื่องการขับเคลื่อนแผนการประชุมโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อติดตามโครงการตามแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาด้านเกษตรกรรมจังหวัดตรัง  เรื่องอื่นๆ

เพื่อพิจารณาคณะทำงานต่างๆ เรื่องข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องอื่นๆ

Share This: